REGULAMIN UCZNIA

starszych klas ( kl. VI-Liceum) Polskiej Szkoły im. Kardynała

Stefana Wyszyńskiego w Chicago

I. Ogólne zasady:

----------------------------

1. Językiem obowiązującym w polskiej szkole jest język polski.

2. W czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, uroczystości szkolnych, wycieczek oraz innych imprez okolicznościowych związanych z działalnością szkoły, uczniowie zobowiązani są do posługiwania się wyłącznie językiem polskim.

3. Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo do poszanowania swej godności, dobrego imienia oraz własności osobistej.

4. Uczniowie nie mają prawa do manifestowania ubiorem lub zachowaniem przynależności do subkultur młodzieżowych na terenie szkoły.

5. Uczniwie polskiej szkoły powinni godnie i z szacunkiem reprezentować polską grupę etniczną.

II. Obowiązki ucznia:

--------------------------------

1. Punktualnie i systematycznie uczęszczać na wszystkie zajęcia szkolne.

2. Udział w wycieczkach i uroczystościach szkolnych jest obowiązkowy.

3. Uczniowie zobowiązani są do posiadania i przynoszenia do szkoły wymaganych podręczników i przyborów szkolnych.

4. Wymagane jest, aby uczniowie stosowali się do poleceń nauczyciela w klasie.

5. Uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia braków wynikłych z absencji. W tym celu powinien porozumieć się z nauczycielami i nadrobić zaległości do następnych zajęć.

6. Zadania domowe powinny być odrabiane starannie, samodzielnie, w celu wyćwiczenia zdobytych umiejętności i dostarczone nauczycielowi w wyznaczonym terminie.

7. Pod żadnym pozorem uczeń nie może opuścić wcześniej zajęć lekcyjnych niż jest to przewidziane w rozkładzie zajęć. Uczeń może uzyskać pozwolenie od nauczyciela na wcześniejsze wyjście z lekcji, ale po uprzednim przedłożeniu pisemnego oświadczenia od rodziców lub opiekunów.

8. Uczniowie powinni starannie i systematycznie prowadzić zeszyt zgodnie z wymogami nauczycielami.

9. Należy okazywać szacunek nauczycielom, kolegom i innym pracownikom szkoły.

10. Uczeń szanuje mienie szkolne. Zabrania się pisania,rysowania, malowania po stolikach, sprzęcie i ścianach.

11. Stanowczo zabrania się biegania, jazdy w butach na kółkach i hałaśliwego zachowywania się na terenie szkoły.

12. Zabrania się przynoszenia do szkoły sprzętu sportowego, gier, kart, telefonów komórkowych, sprzętu elektronicznego i innych przedmiotów nie związanych z procesem nauczania.

13.Zabrania się żucia gumy oraz przynoszenia do klasy picia i jedzenia.

14. Uczeń powinien dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach oraz otoczeniu szkoły.

15. Uczeń ma obowiązek usunąć usterki i zniszczenia powstałe wskutek chuligańskich wybryków lub niewłaściwego eksploatowania sprzętu.

16. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej,dbać o estetykę ubioru oraz indywidualne dobranie fryzury.

17. Surowo zabrania się palenia papierosów na terenie szkoły i w najbliższym sąsiedztwie.

18. Zajęcia pozalekcyjne podjęte z własnej woli ucznia należy uznać za obowiązkowe.

19. Bezwzględnie zabrania się opuszczania w czasie przerw budynku szkolnego.

III. Frekwencja uczniów:

------------------------------------

1. Nieobecność na lekcjach musi być usprawiedliwiona przez rodziców lub opiekunów (najlepiej pisemnie, niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie póżniej niż do dwóch sobót, licząc od ostatniego dnia nieobecności). Po tym terminie nieobecności są uważane przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.

2. O każdej nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole, rodzice lub opiekunowie ucznia będą powiadomieni przez wychowawcę klasy.

3. Pięć kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych powoduje nieklasyfikowanie ucznia, a sześć kolejnych nieobecności- skreślenie z listy.

IV. Prawa ucznia:
-------------------------

1. Uczeń ma prawo do zgłaszania wychowawcy trudności w nauce i uzyskania pomocy.
2. Uczeń ma prawo do znajomości kryteriów i zasad oceniania.

V. Nagrody i wyróżnienia:
-------------------------------------

1. Pochwała udzielona przez wychowawcę na forum klasy.

2. Pochwała udzielona przez dyrektora szkoły.

3. List (dyplom ) gratulacyjny dla ucznia i jego rodziców.

4. Nagrody rzczowe lub inne wyróżnienia ustalone przez Radę Pedagogiczną i Zarząd Szkoły.

VI. Kary i nagany:
________________________________________________________________
1. Upomnienie udzielone przez nauczyciela w rozmowie indywidualnej z uczniem.

2. Uwaga nauczyciela z zachowania zanotowana w dzienniku lekcyjnym.

3. Upomnienie ucznia na forum klasy.

4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.

5. Przeniesienie do innej klasy.
6. Pisemna nagana zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną i powiadomienie rodziców o możliwościach usunięcia ucznia ze szkoły.

7. Zawieszenie w prawach ucznia.

8. Skreślenie z listy uczniów na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej i Zarządu Szkoły.

VII. Rodzice:
------------------

1. Rodzice mają prawo do rzetelnej i ukierunkowanej informacji o zachowaniu i postępach dziecka w szkole.
2. Rodzice mają prawo do dwóch wywiadówek w ciągu roku szkolnego; do spotkań z nauczycielami przed i po lekcjach, po uprzednim uzgodnieniu z nimi.

3. Rodzice mają obowiązek współpracy z wychowawcami i kontroli zadań domowych.

4. Rodzice mają obowiązek nabycia dla swojego dziecka kompletu podreczników i wymaganych pomocy.

5. W przypadku karnego usunięcia ze szkoły opłata za szkołę nie będzie zwracana.

6. Uczeń i jego rodzice ponoszą koszty materialno-finansowe za zniszczenia dokonane przez ucznia wskutek chuligańskich wybryków lub niewłaściwego eksploatowania sprzętu i pomocy dydaktycznych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczam, że zapoznałem/ -am się z regulaminem szkoły.

Nazwisko i imię ucznia..................................... Klasa............ Data....................

Podpis ucznia....................................................................

Jednocześnie oświadczam, że zwalniam Szkołę im. Wyszyńskiego z odpowiedzialności za moje dziecko, które samowolnie opuści budynek szkolny podczas zajęć.

Podpis Rodzica/ Opiekuna.................................................... Data.................

Parafia Św. Jacka
3640 W. Wolfram
Chicago, IL 60618
Tel. 773-342-3636

Ewa Koch
Dyrektor Szkoły
Tel. 224-433-0386

email: info(at) polskaszkolawyszynskiego.com