Regulamin ucznia klas młodszych Parafialnej Szkoły Polskiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice Św. Jacka w Chicago

Regulamin opisuje wszystkie prawa i obowiązki ucznia. Każdy uczeń szkoły polskiej musi przestrzegać regulaminu, znając swoje prawa i obowiązki, a także godnie reprezentować polską grupę etniczną w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

 1. PRAWA, czyli co zawsze wolno robić uczniowi:
 1. Zawsze zgłaszamy nauczycielowi, gdy mamy trudności ze zrozumieniem lekcji.
 1. Każdy uczeń ma prawo poprosić nauczyciela o pomoc.
 2. Każdy uczeń ma prawo do otrzymywania nagród, na przykład za:
  • dobre wyniki w nauce,
  • wzorowe zachowanie,
  • regularne uczęszczanie do szkoły,
  • regularne odrabianie zadań domowych,
  • uczestniczenie w uroczystościach szkolnych.
 3. Nauczyciel nagradza uczniów przez:
  • wyróżnienia i pochwały w klasie,
  • zawiadomienie rodziców o nagrodzie,
  • wręczenie dyplomu,
  • wręczenie książki.
 1. OBOWIĄZKI, czyli jak powinniśmy zachowywać się w szkole polskiej:
 1. W szkole polskiej mówimy zawsze po polsku ( w czasie lekcji, na przerwie, z nauczycielem i z kolegami ).
 1. Nie spóźniamy się na lekcje.
 2. Opuszczamy lekcje tylko z bardzo ważnego powodu ( np. choroby, wyjazdu ).
 3. Zawsze przynosimy na lekcje podręczniki, zeszyty i przybory szkolne.
 4. Zawsze odrabiamy zadania domowe.
 5. Gdy byliśmy nieobecni w szkole, dowiadujemy się od nauczyciela lub kolegi co było na lekcji i jakie zadanie mamy wykonać.
 6. Piszemy starannie w zeszytach.
 7. Dbamy o nasze podręczniki.
 8. Słuchamy nauczyciela i wykonujemy to o co nas prosi.
 9. Uważamy na lekcjach.
 10. Dbamy o naszą salę lekcyjną, nie śmiecimy, nie niszczymy rzeczy należących do innych uczniów.
 11. Jesteśmy grzeczni dla siebie.
 12. Używamy ,,czarodziejskich słów”: proszę, dziękuję, przepraszam.
 13. Zawsze usprawiedliwiamy u nauczyciela swoją nieobecność w szkole.
 1. ZAKAZY, czyli czego nie wolno nam robić w szkole:
 1. Do szkoły nie przynosimy: ostrych narzędzi, zabawek, gier elektronicznych.
 1. Nie używamy telefonów komórkowych w czasie lekcji.
 2. Nie wychodzimy ze szkoły w czasie przerw.
 3. Nie biegamy po korytarzach.
 1. KARY. Uczeń, który nie przestrzega regulaminu szkoły, może być ukarany przez:
 1. upomnienie w klasie.
 1. wezwanie rodziców do szkoły.
 2. obniżenie oceny z zachowania.
 3. usunięcie ze szkoły.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem

Podpis ucznia...................................................... data.......................

Podpis rodzica/opiekuna.................................... data........................

Parafia Św. Jacka
3640 W. Wolfram
Chicago, IL 60618
Tel. 773-342-3636

Ewa Koch
Dyrektor Szkoły
Tel. 224-433-0386

email: info(at) polskaszkolawyszynskiego.com