Polska Szkoła, Chicago
Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego

Regulamin ucznia klas młodszych Parafialnej Szkoły Polskiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice Św. Jacka w Chicago

Regulamin opisuje wszystkie prawa i obowiązki ucznia. Każdy uczeń szkoły polskiej musi przestrzegać regulaminu, znając swoje prawa i obowiązki, a także godnie reprezentować polską grupę etniczną w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

 1. PRAWA, czyli co zawsze wolno robić uczniowi:
 1. Zawsze zgłaszamy nauczycielowi, gdy mamy trudności ze zrozumieniem lekcji.
 1. Każdy uczeń ma prawo poprosić nauczyciela o pomoc.
 2. Każdy uczeń ma prawo do otrzymywania nagród, na przykład za:
  • dobre wyniki w nauce,
  • wzorowe zachowanie,
  • regularne uczęszczanie do szkoły,
  • regularne odrabianie zadań domowych,
  • uczestniczenie w uroczystościach szkolnych.
 3. Nauczyciel nagradza uczniów przez:
  • wyróżnienia i pochwały w klasie,
  • zawiadomienie rodziców o nagrodzie,
  • wręczenie dyplomu,
  • wręczenie książki.
 1. OBOWIĄZKI, czyli jak powinniśmy zachowywać się w szkole polskiej:
 1. W szkole polskiej mówimy zawsze po polsku ( w czasie lekcji, na przerwie, z nauczycielem i z kolegami ).
 1. Nie spóźniamy się na lekcje.
 2. Opuszczamy lekcje tylko z bardzo ważnego powodu ( np. choroby, wyjazdu ).
 3. Zawsze przynosimy na lekcje podręczniki, zeszyty i przybory szkolne.
 4. Zawsze odrabiamy zadania domowe.
 5. Gdy byliśmy nieobecni w szkole, dowiadujemy się od nauczyciela lub kolegi co było na lekcji i jakie zadanie mamy wykonać.
 6. Piszemy starannie w zeszytach.
 7. Dbamy o nasze podręczniki.
 8. Słuchamy nauczyciela i wykonujemy to o co nas prosi.
 9. Uważamy na lekcjach.
 10. Dbamy o naszą salę lekcyjną, nie śmiecimy, nie niszczymy rzeczy należących do innych uczniów.
 11. Jesteśmy grzeczni dla siebie.
 12. Używamy ,,czarodziejskich słów”: proszę, dziękuję, przepraszam.
 13. Zawsze usprawiedliwiamy u nauczyciela swoją nieobecność w szkole.
 1. ZAKAZY, czyli czego nie wolno nam robić w szkole:
 1. Do szkoły nie przynosimy: ostrych narzędzi, zabawek, gier elektronicznych.
 1. Nie używamy telefonów komórkowych w czasie lekcji.
 2. Nie wychodzimy ze szkoły w czasie przerw.
 3. Nie biegamy po korytarzach.
 1. KARY. Uczeń, który nie przestrzega regulaminu szkoły, może być ukarany przez:
 1. upomnienie w klasie.
 1. wezwanie rodziców do szkoły.
 2. obniżenie oceny z zachowania.
 3. usunięcie ze szkoły.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem

Podpis ucznia...................................................... data.......................

Podpis rodzica/opiekuna.................................... data........................

Parafia Św. Jacka
3640 W. Wolfram
Chicago, IL 60618
Tel. 773-342-3636

Ewa Koch
Dyrektor Szkoły
Tel. 224-433-0386

email: info(at) polskaszkolawyszynskiego.com