STATUT PARAFIALNEJ SZKOŁY POLSKIEJ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO PRZY BAZYLICE ŚW. JACKA W CHICAGO

ROZDZIAŁ I

NAZWA SZKOŁY, JEJ ZADANIA I CELE, ORGANIZACJA

ARTYKUŁ I

NAZWA SZKOŁY

Paragraf 1 – Polska Szkoła im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest instytucją

niedochodową, o charakterze społeczno-wychowawczym, zarejestrowaną w stanie Illinois pod numerem korporacyjnym 53997783.

Paragraf 2 – Pełna nazwa szkoły brzmi: Polska Szkoła imienia Stefana Kardynała

Wyszyńskiego przy Bazylice Świętego Jacka w Chicago.

Paragraf 3 – Szkoła mieści się na terenie Parafii Św. Jacka w Chicago pod adresem:

3636 W. Wolfram St. Chicago, Illinois 60618.

Paragraf 4 – Swoją działalnością szkoła obejmuje miasto Chicago, a także jego

przedmieścia.

Paragraf 5 – Opiekunem szkoły jest Proboszcz Parafii lub księdz prowadzący

polskie duszpasterstwo w Parafii.

Paragraf 6 – Podstawą prawną działalności szkoły jest niniejszy statut.


ARTYKUŁ II

ZADANIA SZKOŁY I JEJ CELE

Paragraf 1 – Zadaniem szkoły jest:

   1. szeroko pojęta nauka języka polskiego (a więc: mówienia, czytania, pisania oraz myślenia w tym języku),
   2. nauka dziejów narodu polskiego i jego historii,
   3. nauka geografii Polski,
   4. poznawanie polskiej kultury,
   5. pielęgnowanie i przekazywanie polskich tradycji,
   6. zaznajamianie z wkładem Polaków w życie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej,
   7. wychowanie dzieci i młodzieży w wierze rzymsko-katolickiej ( katechizacja ).

Paragraf 2 – Programy nauczania

   1. obejmują następujące przedmioty nauczania:
   • język polski,
   • historia Polski,
   • geografia Polski,
   • religia.
   1. są oparte na:
   • kryteriach przyjętych przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce,
   • wymaganiach instytucji oświatowych w stanie Illinois (Illinois State Board of Education).
   1. są ujednolicone dla każdego poziomu nauczania.

Paragraf 3 – Zajęcia lekcyjne prowadzone są w języku polskim.

Paragraf 4 – Celem szkoły jest:

   1. umożliwienie każdemu uczniowi zdobycia wiedzy i umiejętności, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
   2. wzbudzanie poczucia przynależności narodowej i dumy ze swojego pochodzenia,
   3. przygotowanie uczniów do brania czynnego i aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności, zarówno polskiej, jak i amerykańskiej (np. parafialnej, szkolnej, polonijnej itd. ).

 

ARTYKUŁ III

INFORMACJE O SZKOLE

Paragraf 1 – Polska Szkoła im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice Św. Jacka w Chicago prowadzi naukę na poziomie:

   1. przedszkola,
   2. 8-letniej szkoły podstawowej,
   3. 3-letniego liceum.

Paragraf 2 – Nauka na każdym poziomie nauczania odbywa się zgodnie z przyjętym programem, w oparciu o podręczniki zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną.

Paragraf 3 – Nauczyciele pracujący w szkole posiadają pełne kwalifikacje zawodowe.

Paragraf 4 – Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w każdą sobotę, od godziny 9:00 rano do 12:00 w południe (przedszkole i szkoła podstawowa) oraz od godziny 9:00 rano do godziny 12:30 po południu (liceum).

Paragraf 5 – Szkoła prowadzi zajęcia elektywne ( do wyboru ), dla uczniów ze specjalnymi uzdolnieniami, które odbywają się po zajęciach szkolnych.

Paragraf 6 – Szkoła podstawowa oraz liceum posiadają akredytację władz szkolnych

stanu Illinois ( Illinois State Board of Education ), która musi być corocznie odnawiana.

ARTYKUŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

Paragraf 1 – Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu, w pierwszą sobotę po święcie

amerykańskim ,,Labor Day”, a kończy w maju w sobotę poprzedzającą święto ,,Memorial Day”.

Paragraf 2 – Zapisy na nowy rok szkolny dla uczniów już uczęszczających do polskiej szkoły odbywają się w miesiącu kwietniu i maju oraz sierpniu.

Paragraf 3 – Zapisy dla nowych uczniów odbywają się w miesiącu sierpniu ( podczas karnawału parafialnego) oraz w ostatnią sobotę i niedzielę sierpnia.

Paragraf 4 – Dodatkowe zapisy mają miejsce w miesiącu wrześniu.

Paragraf 5 – Wysokość opłaty za naukę jest ustalana corocznie przez Radę Szkolną,

   1. przy zapisie pobierana jest bezzwrotna opłata rejestracyjna w wysokości

 

$10.00 od dziecka,

   1. pełna opłata za szkołę powinna zostać dokonana w momencie zapisu dziecka,
   2. w wypadkach szczególnych opłata może zostać rozłożona na miesięczne raty, płatne do końca kwietnia każdego roku szkolnego,
   3. w wyjątkowych sytuacjach Prezydent szkoły może podjąć decyzję o zwolnieniu opiekunów z opłaty szkolnej.

Paragraf 6 – Do szkoły przyjmowane są dzieci, które ukończyły 4-ty rok życia (bez

względu na narodowość, rasę i wyznanie), posiadające umiejętność porozumiewywania się w języku polskim.

Paragraf 7 – Uczniowie są umieszczani w klasach według wieku, a w szczególnych wypadkach ( uczniowie przyjeżdżający bezpośrednio z Polski ) na podstawie wyniku egzaminu z języka polskiego.

Paragraf 8 – Decyzję o ilości uczniów w poszczególnych klasach podejmuje Rada Szkolna w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

Paragraf 9 – Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają uczniowie, którzy już wcześniej uczęszczali do Polskiej Szkoły im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Paragraf 10 – Nowi uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie świadectwa innej szkoły polskiej w Stanach Zjednoczonych lub na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.

Paragraf 11 – Egzaminy kwalifikacyjne odbywają się w sierpniu, przed rozpoczęciem roku szkolnego,

   1. dla nowych uczniów,
   2. dla uczniów, którzy złożyli w ciągu roku szkolnego, wniosek o przeniesienie do klasy wyższej.

Paragraf 12 – Wniosek o przeniesienie do wyższej klasy należy składać do nauczyciela,

który opiniuje prośbę i przekazuje ją dyrektorowi szkoły, Rada Pedagogiczna analizuje i zatwierdza każdy wniosek.

Paragraf 13 – Egzaminy poprawkowe odbywają się w ostatnią sobotę sierpnia.

Paragraf 14 – Podręczniki szkolne są kupowane przez uczniów. W wypadku zagubienia książki uczeń zobowiązany jest do zakupienia nowej.

Paragraf 1 5 – Każdy uczeń przynosi do szkoły własne przybory szkolne i zeszyty.

Paragraf 16 – Rok szkolny dzieli się na 2 semestry:

   1. semestr I rozpoczyna się we wrześniu i kończy w trzecią sobotę stycznia,
   2. semestr II rozpoczyna się w czwartą sobotę stycznia i trwa do końca maja

Paragraf 17 – Każdy uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotów obowiązujących na danym poziomie nauczania oraz z zachowania.

Paragraf 18 – W dniu zakończenia roku szkolnego uczeń otrzymuje:

   1. świadectwo szkolne ukończenia danej klasy, podpisane przez wychowawcę oraz prezydenta lub dyrektora szkoły (otrzymanie świadectwa poprzedzić musi uregulowanie wszelkich spraw finansowych związanych z opłatą za naukę i podręczniki),
   2. uczniowie kończący klasę VIII otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
   3. uczniowie opuszczający klasę III liceum otrzymują świadectwo ukończenia liceum poprzedzone egzaminem maturalnym.

Paragraf 19 – Dokumentacja szkolna ( dzienniki lekcyjne ) przechowywana jest przez okres

10 lat. Dokumenty starsze podlegają systematycznemu komputeryzowaniu i pozostają na zawsze w archiwum szkolnym.

ROZDZIAŁ II

SKŁAD SZKOŁY I JEJ WŁADZE

ARTYKUŁ 1

SKŁAD SZKOŁY

Paragraf 1 – Polską Szkołę im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego tworzą:

   1. uczniowie zarejestrowani w szkole w danym roku szkolnym,
   2. rodzice lub opiekunowie uczniów,
   3. pracownicy polskiej szkoły czyli:
   • nauczyciele,
   • księża, siostry i katecheci,
   • pracownicy administracji,
   • obsługa.

 

ARTYKUŁ II

WŁADZE SZKOLNE

Paragraf 1 – Szkoła działa przy Parafii Św. Jacka w Chicago i Proboszcz Parafii lub ksiądz prowadzący duszpasterstwo polskie w parafii jest jej prezydentem.

Paragraf 2 – Szkoła zarządzana jest przez:

   1. Radę Szkolną,
   2. Prezydenta szkoły czyli Proboszcza Parafii albo księdza prowadzącego polskie duszpasterstwo w Parafii,
   3. Dyrektora szkoły,
   4. Zastępców dyrektora szkoły
   5. Komisję Rewizyjną.

Paragraf 3 - Najwyższą władzę szkoły stanowi Rada Szkolna.

   1. W skład Rady Szkolnej wchodzą:
   • prezydent szkoły czyli proboszcz Bazyliki Św. Jacka lub ksiądz prowadzący polskie duszpasterstwo w Parafii,
   • dyrektor szkoły,
   • 2 zastępców dyrektora szkoły,
   • przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
   • przedstawiciel katechetów,
   • księgowy,
   • skarbnik/kolporter,
   • nauczyciel reprezentant prowadzących zajęcia elektywne,
   • przedstawiciel spożywczego sklepiku szkolnego,
   • przedstawiciel obsługi,
   • 2 przedstawicieli rodziców ( razem 13 osób ).
   1. Kadencja Rady Szkolnej trwa 3 lata.
   2. Członkowie Rady nie otrzymują żadnych wynagrodzeń związanych z działalnością w Radzie Szkolnej.
   3. Zebrania Rady Szkoły odbywają się raz w miesiącu i są zwoływane przez Przewodniczącego na zlecenie prezydenta szkoly lub dyrektora szkoły. O zwołaniu zebrania powiadomieni muszą zostać wszyscy członkowie Rady na 2 tygodnie przed terminem spotkania.

Paragraf 4 – Dyrektor szkoły jest powoływany przez Radę Pedagogiczną, a zatwierdzany przez Prezydenta szkoły czyli Proboszcza Bazyliki Św. Jacka lub księdza prowadzącego polskie duszpasterstwo w Parafii.

   1. Jest on wybierany na okres 3 lat.
   2. Kandydat na dyrektora musi posiadać wyższe wyksztalcenie pedagogiczne i kilkuletnie doświadczenie w pracy w szkolnictwie polonijnym.
   3. Musi być osobą o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych, a także umiejętnie komunikującą się z ludźmi, sprawnie zarządzającą i kierującą zespołem.
   4. Dyrektor pełni funkcję administracyjną i nie może prowadzić regularnych zajęć dydaktycznych.
   5. Dyrektor szkoły proponuje 2 kandydatów na swoich zastępców spośród grona pedagogicznego, zastępcy prowadzą zajęcia lekcyjne, a w wypadku nieobecności dyrektora jeden z nich zastępuje go.

Paragraf 5 – Rada Pedagogiczna kierowana przez dyrektora szkoły jest stałym, kolegialnym organem szkoły, którego statutowym obowiazkiem jest realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych.

Paragraf 6 – Komisja Rewizyjna kontroluje całość gospodarki finansowej i materialnej szkoły, kontrola taka przeprowadzana powinna być przynajmniej 2 razy w roku.

Paragraf 7 – Księgowy szkolny zajmuje się sprawami finansowymi i administracyjnymi szkoły, wynikającymi z jej zadań i celów.

Paragraf 8 – Skarbnik szkolny pełni także funkcję kolportera szkolnego, zaopatrujacego szkołę

w podręczniki i pomoce szkolne.


ARTYKUŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI WŁADZ SZKOLNYCH.

Paragraf 1 – Prezydent szkoły czyli Proboszcz Parafii Św. Jacka lub ksiądz prowadzący

polskie duszpasterstwo w Parafii:

   1. uczestniczy w wyznaczaniu zasadniczych kierunków działania i funkcjonowania szkoły,
   2. zapewnia religijną obsługę szkoły,
   3. zatwierdza wybranego przez Radę Pedagogiczną dyrektora szkoły
   4. zatwierdza innych pracowników szkoły,
   5. kontroluje działanie szkoły
   6. przechowuje prawną dokumentację szkolną.

Paragraf 2 – Do obowiązków Rady Szkoły należy:

   1. pomoc w prowadzeniu spraw organizacyjnych i administracyjnych

 

wynikających z zadań i celów szkoły,

   1. współpraca z Radą Pedagogiczna,
   2. analizowanie i opiniowanie wniosków dyrektora szkoły dotyczących przyjmowania i zwalniania pracowników szkoły,
   3. opiniowanie wniosków w sprawie usunięcia ze szkoły uczniów nieprzestrzegających uczniowskiego regulaminu,
   4. opracowanie i realizacja rocznego budżetu szkoły,
   5. ustalenie i opracowanie zasad wynagradzania i promowania pracowników szkolnych,
   6. ustalanie wysokości zarobków pracowników szkoły na bieżący rok szkolny,
   7. powoływanie i rozwiązywanie komitetów do wykonania określonych zadań ( np. przygotowania zabawy szkolnej rodziców, wyjazdu uczniów na Paradę 3-Majową do śródmieścia Chicago, itp.),
   8. uzupełnianie składu Rady Szkolnej w wypadku odejścia jej członka,
   9. zwoływanie co najmniej 2 razy w roku, spotkań z rodzicami.
   10. wybór prezesa Rady Szkolnej spośród rodziców wchodzących w skład Rady Szkoły.

Paragraf 3 – Do obowiązków Prezesa Rady Szkolnej należy:

   1. sporządzanie protokołów z zebrań Rady Szkolnej, z treścią których zapoznaje uczestników następnego zebrania Rady Szkolnej,
   2. prowadzenie księgi protokołów
   3. zawiadamianie członków Rady Szkolnej o terminie zebrań,
   4. ścisła współpraca z prezydentem szkoły, dyrektorem i rodzicami.

Paragraf 4 – Dyrektor szkoły powołany jest do nadzorowania realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań szkoły. Do obowiązków dyrektora szkoły należy:

   1. ustalenie programu nauczania i przedstawienie go Radzie Pedagogicznej,
   2. kontrola realizacji programu nauczania,
   3. kierowanie działalnością Rady Pedagogicznej,
   4. opracowanie wraz z Radą Pedagogiczną planu pracy szkoły na bieżący rok szkolny,
   5. proponowanie zmian i poprawek w programach nauczania,
   6. ścisła współpraca z prezydentem szkoły i Radą Pedagogiczną,
   7. współpraca z rodzicami,
   8. czuwanie nad szkolną dyscypliną,
   9. zatrudnianie nowych nauczycieli,
   10. typowanie kandydatów na swoich zastępców,
   11. składanie sprawozdań ze swojej działalności Radzie Szkolnej,
   12. utrzymywanie kontaktów ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce oraz Komisją Oświatową Kongresu Polonii Amerykańskiej, a także innymi organizacjami nauczycielskimi na terenie Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów świata, w tym w szczególności Polski.
   13. reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
   14. prowadzenie hospitacji lekcji.

Paragraf 5 – Zastępcy dyrektora szkoły są wybierani spośród nauczycieli pracujących w polskiej szkole. Kandydatów na to stanowisko typuje Rada Pedagogiczna oraz dyrektor szkoły a zatwierdza prezydent szkoły. Powinni oni posiadać wysokie kwalifikacje zawodowe i kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą.

   1. Pierwszy zastępca dyrektora:
   • zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności,
   • czuwa nad przygotowaniem i przeprowadzeniem imprez szkolnych,
   • bierze czynny udział w pracach Rady Szkolnej.
   1. Drugi zastępca dyrektora:
   • zastępuje dyrektora podczas nieobecności pierwszego zastępcy,
   • nadzoruje prace nad kroniką szkolną oraz publikacjami szkolnymi (gazetki szkolne, programy imprez szkolnych, materiały do pamiętnika maturzystów itp.),
   • bierze czynny udział w pracach Rady Szkolnej.

Paragraf 6 – Komisja Rewizyjna:

   1. składa się z przewodniczącego i 2 członków komisji,
   2. przewodniczący komisji rewizyjnej oraz jej członkowie są wybierani przez Radę Szkolną na okres roku szkolnego,
   3. w przypadku rezygnacji przewodniczącego lub członka Rada Szkolna mianuje zastępcę do końca kadencji komisji,
   4. przeprowadza conajmniej 2 razy podczas trwania roku szkolnego pełną kontrolę gospodarki finansowej i materialnej szkoły,
   5. kontroluje zgodność księgową inwentarza ze stanem faktycznym i potwierdza to własnoręcznym podpisem,
   6. w wypadku zaistnienia potrzeby dotyczącej spraw finansowych, jednogłośnie zwołuje nadzwyczajne zebranie Rady Szkolnej,
   7. składa pisemne sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli na kolejnym posiedzeniu Rady Szkolnej,
   8. stawia wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego księgowego szkoły.

 

ARTYKUŁ IV

RADA PEDAGOGICZNA

Paragraf 1 – Rada Pedagogiczna kierowana przez dyrektora szkoły jest stałym kolegialnym organem szkoły. Jej statutowym obowiązkiem jest realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych.

Paragraf 2 – W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

   1. prezydent szkoły,
   2. dyrektor szkoły,
   3. nauczyciele,
   4. katecheci
   5. doraźnie za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej mogą wziąć w niej udział przedstawiciele rodziców lub uczniów ( jako głos doradczy ).

Paragraf 3 – Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

Paragraf 4 – Rada Pedagogiczna wybiera i zatwierdza kandydatów na:

   1. dyrektora szkoły,
   2. dwóch zastępców dyrektora,
   3. dwóch sekretarzy Rady Pedagogicznej

Paragraf 5 – Rada Pedagogiczna:

   1. działa zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej,
   2. organizuje regularne spotkania pedagogiczne

Paragraf 6 – Posiedzenia Rady Pedagogicznej w ciągu roku szkolnego są stałe.

   1. odbywają się co najmniej 4 razy w roku,
   2. obecność członków Rady na konferencjach jest obowiązkowa,
   3. członków Rady Pedagogicznej obowiązuje zasada poufności i tajemnicy obrad.

Paragraf 7 – Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

   1. analiza a następnie zatwierdzanie programów nauczania na bieżący rok szkolny,
   2. kontrola realizacji przyjętego planu dydaktycznego i wychowawczo-opiekuńczego,
   3. ocena i wybór podręczników szkolnych,
   4. organizowanie pomocy szkolnych,
   5. samokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez:
   • aktywne uczestnictwo w pracach zespołów metodycznych i przedmiotowych,
   • śledzenie nowości pedagogicznych i wdrażanie ich w procesie nauczania i wychowania.
   1. organizowanie współpracy z rodzicami lub opiekunami poprzez:
   • zebrania ogólne,
   • kontakty indywidualne,
   1. otoczenie szczególną troską i opieką dzieci niepełnosprawnych, osieroconych lub zaniedbanych,
   2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocja uczniów,
   3. podejmowanie decyzji dotyczących zawieszania uczniów w ich prawach i obowiązkach,
   4. wybieranie sekretarzy Rady Pedagogicznej,
   5. opracowanie i przedstawienie Radzie Szkolnej propozycji wynagrodzeń płacowych dla nauczycieli, w tym:
   • ustalenie podstawowych stawek płacowych gwarantowanych nauczycielowi w momencie rozpoczęcia pracy w szkole,
   • opracowanie sposobów promowania nauczycieli i zasad otrzymywania podwyżek płacowych,
   • zapoznawanie członków Rady Pedagogicznej z proponowanymi zasadami płacowego wynagradzania nauczycieli.

Paragraf 8 – Do obowiązków sekretarza Rady Pedagogicznej należy:

   1. sporzadzanie protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej,
   2. przedstawianie sporządzonych protokołów z odbytych zebrań na następnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
   3. prowadzenie księgi protokołów,
   4. powiadamianie członków Rady Pedagogicznej o terminie jej zebrań.

Paragraf 9 – Nauczyciele mają obowiązek wykonywania poleceń dyrektora szkoły związanych z pracą szkoły.

Paragraf 10 – Nauczyciele mają obowiązek informowania dyrektora szkoły o przewidywanej nieobecności na zajęciach lub rezygnacji z pracy.

Paragraf 11 - Nauczyciele prowadzący zajęcia elektywne zobowiązani są do złożenia sprawozdania finansowego dyrektorowi szkoły po zakończeniu pierwszego, a następnie drugiego semestru pracy szkoły.

Paragraf 12 - Nauczyciele mają prawo do:

   1. comiesięcznego wynagrodzenia,
   2. niezakłóconej realizacji programu nauczania

Paragraf 13 - Zwolnienie nauczyciela w trakcie roku szkolnego jest możliwe tylko:

   1. w wyniku decyzji Rady Pedagogicznej,
   2. decyzja taka podjęta może być wyłącznie w wypadku drastycznego niedopełnienia obowiązków przez nauczyciela.

 

ROZDZIAŁ III

PRACOWNICY SZKOŁY I ICH OBOWIĄZKI

ARTYKUŁ I

Paragraf 1 – Pracownikami szkoły są:

   1. prezydent szkoły,
   2. dyrektor szkoły
   3. nauczyciele,
   4. katecheci,
   5. ksiegowy,
   6. kolporter,
   7. pracownicy obsługi:
   • 2 pracowników spożywczego sklepiku szkolnego,
   • 2 woźnych szkolnych.

Paragraf 2 - Pracownicy szkoły polskiej jako osoby współtworzące instytucję oświatową

powinny posiadać wysokie kwalifikacje etyczne.

  1. do ich obowiązków należy dbałość o dobre kontakty z uczniami, ich

 

rodzicami lub opiekunami, a także pozostałymi pracownikami szkoły

  1. we wzajemnych kontaktach pracownicy polskiej szkoły muszą kierować się

 

zasadą wzajemnego szacunku i respektu.

ARTYKUŁ II

KSIĘGOWY SZKOLNY

Paragraf 1 – Księgowy szkoły zajmuje się sprawami finansowymi i administracyjnymi szkoły wynikającymi z jej zadań i celów.

Paragraf 2 – Do szczegółowych obowiązków księgowego należy:

   1. prowadzenie całej księgowości szkoły,
   2. przyjmowanie opłat za naukę w szkole i wystawianie odpowiednich pokwitowań,
   3. kontrolowanie i dopilnowywanie uregulowania opłat za naukę w szkole,
   4. dokonywanie zleconych przez Radę Szkolną wypłat na potrzeby szkoły i administracji,
   5. prowadzenie rejestru obecności pracowników,
   6. sporządzanie listy płac pracowników i dokonywanie comiesięcznych, należnych pracownikom wypłat ( wypłaty należności powinny odbywać się

 

w każdą pierwszą sobotę miesiąca podczas porannego zebrania nauczycieli ),

   1. prowadzenie książek kasowych i książek majątku szkoły na podstawie odpowiednich dokumentów szkoły,
   2. prowadzenie i załatwianie wszelkiej korespondencji związanej ze sprawami finansowymi szkoły,
   3. sporządzania kwartalnych sprawozdań finansowych na potrzeby Rady Szkolnej i przedstawianie ich na zebraniach Rady,
   4. sporządzanie i przedstawianie dwa razy w roku sprawozdań finansowych na potrzeby Komisji Rewizyjnej,
   5. sporządzanie sprawozdania rocznego ze stanu majątkowego szkoły i przedstawianie go Radzie Szkolnej na zakończenie roku szkolnego.

 

ARTYKUŁ III

KOLPORTER/SKARBNIK SZKOLNY

Paragraf 1 – Do szczegółowych obowiązków kolportera i skarbnika szkoły należy:

   1. zaopatrzenie szkoły w podręczniki i pomoce szkolne,
   2. sprzedaż podręczników szkolnych,
   3. sporządzanie kwartalnych sprawozdań finansowych ze sprzedaży podręczników na potrzeby Rady Szkolnej,
   4. sporządzanie dwa razy w roku sprawozdania finansowego ze sprzedaży podręczników i pomocy szkolnych na potrzeby Komisji Rewizyjnej,
   5. prowadzenie cotygodniowych rozliczeń ze sprzedaży artykułów spożywczych w sklepiku szkolnym,
   6. zaopatrzenie nauczycieli w zamówione wcześniej kopie i pomoce,
   7. tworzenie na bieżąco komputerowego archiwum danych szkolnych.

 

ARTYKUŁ IV

PRACOWNICY SPOŻYWCZEGO SKLEPIKU SZKOLNEGO

Paragraf 1 – Do szczegółowych obowiązków pracowników spożywczego sklepiku szkolnego

należy:

   1. zaopoatrzenie sklepiku w potrzebne artykuły spożywcze,
   2. szczegółowy zapis cotygodniowych wydatków w księdze rozliczeń, udokumentowany rachunkami sklepowymi,
   3. wykaz dochodów z każdego tygodnia pracy sklepiku,
   4. przedstawienie rozliczenia finansowego skarbnikowi szkoły raz w miesiącu,
   5. pomoc w przygotowaniu zaopatrzenia na szkolne imprezy typu: opłatek szkolny, bal karnawałowy itp.

 

ARTYKUŁ V

OSOBY PILNUJĄCE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W SZKOLE

Paragraf 1 – Do szczegółowych obowiązków tych osób należy:

   1. dbałość o to aby podczas trwania zajęć na terenie szkoły znajdowali się jedynie uczniowie i pracownicy szkoły, inne osoby przebywające na terenie szkoły muszą posiadać specjalne zezwolenie Proboszcza parafii,
   2. zapewnienie dostępności wyjść awaryjnych z budynków szkolnych w godzinach pracy szkoły,
   3. po zakończonych zajęciach szkolnych sprawdzenie stanu klas i ich uprzątnięcie.

Paragraf 2 – Rodzice mogą wchodzić do klas podczas trwania zajęć szkolnych tylko w nadzwyczajnych wypadkach lub po uprzednim umówieniu z nauczycielem (o czym nauczyciel zobowiązany jest wcześniej zawiadomić osobę pilnującą bezpieczeństwa ).

ROZDZIAŁ IV

FUNDUSZE SZKOŁY

ARTYKUŁ I

POCHODZENIE FUNDUSZY

Paragraf 1 – Fundusze szkoły pochodzą z:

   1. opłat za naukę,
   2. dochodów z imprez szkolnych,
   3. dochodów ze sklepiku szkolnego,
   4. darowizn osób prywatnych, firm lub organizacji.

 

ARTYKUŁ II

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI

Paragraf 1 – Wysokość opłat za naukę ustala corocznie Rada Szkolna, ona też opiniuje i ustala sposób uiszczania opłat (w szczególnych wypadkach zezwala na dokonywanie opłat w miesięcznych ratach, płatnych do końca kwietnia).

Paragraf 2 – Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego posiada osobne konta bankowe (oszczędnościowe i czekowe), na które to wpłacane są wszystkie dochody szkolne. Z kont tych pokrywane są wszystkie wydatki związane z działalnością szkoły tj.:

   1. wynagrodzenia dla pracowników szkoły,
   2. koszty utrzymania pomieszczeń szkolnych Parafii Św. Jacka,
   3. koszty ubezpieczenia szkolnego,
   4. inne wydatki szkolne ( np. zakup komputera, opłata za rydwan, pomoce audiowizualne itp. ).

Paragraf 3 – Osobami upoważnionymi do podpisu na koncie bankowym są:

   1. prezydent szkoły,
   2. księgowy,
   3. skarbnik/kolporter.

Paragraf 4 – Czeki szkolne są ważne jedynie wtedy gdy podpisane są przez dwie z trzech upoważnionych osób.


ROZDZIAŁV

SPOTKANIA RODZICÓW

ARTYKUŁ I

Paragraf 1 – Uczestnikami spotkań rodziców są rodzice lub opiekunowie dzieci uczęszczających do Polskiej Szkoły im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Paragraf 2 – Spotkania rodziców odbywają się dwa razy w roku, w terminie ustalonym przez Radę Szkolną w porozumieniu z prezydentem i dyrektorem szkoły.

Paragraf 3 – O terminie spotkania rodzice powiadamiani są drogą pisemną, co najmniej dwa tygodnie przed jego terminem.

Paragraf 4 – Spotkanie rodziców jest prowadzone przez dyrektora szkoły, w obecności prezydenta szkoły czyli Księdza Proboszcza oraz Rady Szkolnej.

   1. dyrektor szkoły na pierwszym zebraniu informacyjnym na początku roku szkolnego powiadamia rodziców o sprawach związanych z organizacją szkoły i informuje ich o zamierzeniach na bieżący rok szkolny
   2. na drugim spotkaniu z rodzicami ( trzecia sobota stycznia ), dyrektor składa sprawozdanie z dotychczasowej pracy szkoły, a księgowy prezentuje sprawozdanie finansowe.

 

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY O RÓWNOUPRAWNIENIU

ARTYKUŁ I

Parafialna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice Św. Jacka zakazuje dyskryminowania uczniów niezależnie od rasy, płci, przekonań religijnych, stanu cywilnego, uszkodzeń psychicznych lub fizycznych, koloru skóry, narodowego lub etnicznego pochodzenia i zapewnia im te same prawa, przywileje, dostęp do programów i zajęć oferowanych uczniom przez szkołę. Szkolne przepisy administracyjne i edukacyjne, przepisy rekrutacyjne, stypendialne i finansowe oraz dostęp do oferowanych przez szkołę programów nie dyskryminuje nikogo niezależnie od wieku, płci, rasy, wyznania religijnego,stanu cywilnego, kalectwa, koloru skóry, pochodzenia narodowego lub etnicznego. Przepisy statutu Parafialnej Szkoły Polskiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice Św. Jacka nie pozwalają na dyskryminowanie na podstawie wieku, płci, rasy, stanu cywilnego, kalectwa, przekonań religijnych, pochodzenia narodowego, koloru skóry, wyznania lub przekonań politycznych, zgodnie z Tytułem VI Aktu Praw Człowiek z roku 1964 (,,Title VI of the Civil Rights Act of 1964”), oraz Tytułem IX z Poprawek Edukacyjnych z roku 1972 („IX of the Educational Amendments of 1972”) dotyczących przeszczegania przepisów o nie dyskrymniowaniu uczniów w zakresie naboru i traktowania, a także programów i oferowanych zajęć, regulaminu szkolnego oraz sposobu zatrudniania pracowników pedagogicznych i administracyjnych.


ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY DOTYCZĄCE KONFLIKTU INTERESÓW

ARTYKUŁ I

Paragraf 1 – Dyrektor szkoły zatrudnia pracowników, biorąc pod uwagę jedynie ich kwalifikacje i doświadczenie, nie powiązania rodzinne i towarzyskie.

Paragraf 2 – Członkami Komisji Rewizyjnej kontrolującej gospodarkę finansową szkoły nie mogą być osoby spokrewnione ze sobą lub spokrewnione z pracownikami administracji szkolnej kierującymi finansami szkoły.

Paragraf 3 – Dzieci nauczycieli uczących w szkole, nie powinny uczęszczać do klasy, której wychowawcą jest ich rodzic ( wyjątek stanowi sytuacja gdy jest tylko jeden oddział klasowy, na danym poziomie edukacji ).

Paragraf 4 – Pracownikami administracji szkolnej zajmującymi się finansami szkoły nie mogą być osoby spokrewnione ze sobą.


ROZDZIAŁ VIII

LIKWIDACJA SZKOŁY

ARTYKUŁ I

Paragraf 1 – Decyzja o likwidacji szkoły może zostać podjęta przez Radę Szkolną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% członków Rady Szkolnej na Nadzwyczajnym Zebraniu zwołanym w tym celu.

Paragraf 2 – W przypadku likwidacji szkoły Rada Szkolna zadecyduje zwykłą większością głosów na jakie polskie organizacje lub instytucje niedochodowe ( oświatowe lub kulturalne ) przeznaczy majątek szkoły.

Paragraf 3 – W wypadku likwidacji szkoły dokumenty szkoły zostaną przekazane Parafii Św. Jacka.


ROZDZIAŁ IX

WAŻNOŚĆ STATUTU

ARTYKUŁ I

Paragraf 1 – Zmiana postanowień niniejszego statutu dokonana może być zwykłą większością głosów członków Rady Szkolnej na zebraniu podsumowującym działalność roczną.

Paragraf 2 – Statut wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez prezydenta szkoły, Radę Szkolną i Radę Pedagogiczną.

Parafia Św. Jacka
3640 W. Wolfram
Chicago, IL 60618
Tel. 773-342-3636

Ewa Koch
Dyrektor Szkoły
Tel. 224-433-0386

email: info(at) polskaszkolawyszynskiego.com